Vodní audit

Vodní audit je komplexní analýza vodního hospodářství průmyslového subjektu.

7

Komplexní analýza průmyslového podniku se zabývá primárně vodními zdroji, využitím vody v podniku i nakládání s odpadní vodou a správou vodohospodářských dat. Je plně kompatibilní a vzájemně se doplňuje s metodikou MŽP.

Základní prvky vodního auditu

1. Realizace a naplňování požadavků evropské normy ISO 46001:2019 (Water efficiency management systems).

2. Získání kompletních, nezávislých informací o hospodaření s vodou v průmyslovém podniku.

3. Návrh inovativních realizačních opatření v rámci auditu.

4. Esenciální základ udržitelného „water managementu“ na úrovni podniku.

Cíle vodního auditu

Základním smyslem procesu je zhodnocení stávajícího stavu hospodaření s vodou v rámci podniku jako celku. Podkladem analýzy dat jsou reálná data podniku z období 3 let zpětně. Hodnocení se týká posouzení využití a kvality vodních zdrojů, kvality a funkčnosti distribuční a odtokové sítě, vypouštění, případně využití a recyklace odpadní, srážkové a procesní vody, chladicích okruhů. Součástí je i posouzení správy vodohospodářského majetku a zpracování a uchovávání vodohospodářských dat podniku.

Data získaná následným vyhodnocením jsou podkladem pro návrh strategie potenciální úspory vody a snižování dopadů nedostatku vody.

Výstupem celého procesu je návrh reálných opatření, který je dále podkladem pro investiční záměr.

Jaké jsou benefity vodního auditu pro investora?

V první řadě je to získání nezávislého posouzení vodního hospodářství v podniku pro vnitřní potřebu, optimalizaci nákladů a efektivitu hospodaření.

Další podstatná výhoda je v následném procesu zavádění nových norem a technologií, kdy podniky se vodním auditem budou zvýhodněny při hodnocení žádostí o investiční dotace z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OP-TAK pro období 2021-2027, která je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

V neposlední řadě, podniky s vodním auditem získají možnost ucházet se o automatické udělení tzv. „ecolabelu“ MŽP„Známka odpovědného hospodaření s vodou“.

Financování projektu

Na zpracování vodního auditu mohou malé a střední podniky do 250 zaměstnanců a ročním obratem do 50 mil. EUR mimo území Prahy požádat o finanční prostředky z programu MPO OP-PIK, II. výzva – Poradenství. Příjem žádostí o dotaci z MPO je od 1.3.2021 do 30.6.2021.

Celková alokace výzvy je 130 mil. Kč a výše podpory na realizaci vodního auditu je 50% z celkových nákladů projektu. Maximální výše nákladů na realizaci vodního auditu je 2 mil. Kč, tzn. že lze získat podporu do výše až 1 mil. Kč.

VDT jako Váš partner

Partnerství je pro nás velice důležité, a proto Vám nabízíme kompletní servis s administrativou pro podání žádosti o dotaci na vodní audit.

Provedeme vodní audit Vašeho podniku s odbornou péčí a proklientským přístupem. Výsledek auditu odprezentujeme ve Vámi požadované úrovni podrobností (top management, procesní inženýr, facility manager/úrdžba, investiční oddělení a další)

Výstupy z vodního auditu jsou neveřejné a veškeré citlivé údaje o podniku jsou obchodním tajemstvím, což řeší Smlouva o Dílo mezi Vaším podnikem a VDT Technology a.s. jako zpracovatelem auditu.

Realizace a dodávky navržených inovativních opatření budeme schopni nabídnout přímo nebo doporučit zhotovitele, díky naší široké partnerské základně.

Tým vodního hospodářství VDT Technology a.s.

Ing. Petr Dolejš, Ph.D.

Vedoucí zpracovatelského týmu vodního hospodářství

  • Technolog a procesní inženýr
  • Spoluautor metodiky MPO Hodnocení užívání vody na úrovni podniků
  • Ph.D. v oboru technologie vody, VŠCHT Praha
  • Dlouholetá projekční praxe v oboru vodního hospodářství, účast na projektech v ČR a USA
  • Ve svém portfoliu má desítky referenčních studií a projektů v oblasti nakládání s vodou v průmyslu i komunální sféře
  • Člen expert Asociace pro vodu ČR (CzWA)

Kontaktní formulář