Vodní audit

Vodní audit je komplexní analýza vodního hospodářství průmyslového subjektu.

7

Komplexní analýza průmyslového podniku se zabývá primárně vodními zdroji, využitím vody v podniku i nakládání s odpadní vodou a správou vodohospodářských dat. Je plně kompatibilní a vzájemně se doplňuje s metodikou MŽP.

Základní prvky vodního auditu

1. Realizace a naplňování požadavků evropské normy ISO 46001:2019 (Water efficiency management systems).

2. Získání kompletních, nezávislých informací o hospodaření s vodou v průmyslovém podniku.

3. Návrh inovativních realizačních opatření v rámci auditu.

4. Esenciální základ udržitelného „water managementu“ na úrovni podniku.

Cíle vodního auditu

Základním smyslem procesu je zhodnocení stávajícího stavu hospodaření s vodou v rámci podniku jako celku. Podkladem analýzy dat jsou reálná data podniku z období 3 let zpětně. Hodnocení se týká posouzení využití a kvality vodních zdrojů, kvality a funkčnosti distribuční a odtokové sítě, vypouštění, případně využití a recyklace odpadní, srážkové a procesní vody, chladicích okruhů. Součástí je i posouzení správy vodohospodářského majetku a zpracování a uchovávání vodohospodářských dat podniku.

Data získaná následným vyhodnocením jsou podkladem pro návrh strategie potenciální úspory vody a snižování dopadů nedostatku vody.

Výstupem celého procesu je návrh reálných opatření, který je dále podkladem pro investiční záměr.

Jaké jsou benefity vodního auditu pro investora?

V první řadě je to získání nezávislého posouzení vodního hospodářství v podniku pro vnitřní potřebu, optimalizaci nákladů a efektivitu hospodaření.

Další podstatná výhoda je v následném procesu zavádění nových norem a technologií, kdy podniky s vodním auditem budou zvýhodněny při hodnocení žádostí o investiční dotace z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OP-TAK pro období 2021-2027, která je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

V neposlední řadě, podniky s vodním auditem získají možnost ucházet se o automatické udělení tzv. „ecolabelu“ MŽP„Známka odpovědného hospodaření s vodou“.

VDT jako Váš partner

Partnerství je pro nás velice důležité, a proto Vám nabízíme kompletní servis s administrativou pro podání žádosti o dotaci na vodní audit.

Provedeme vodní audit Vašeho podniku s odbornou péčí a proklientským přístupem. Výsledek auditu odprezentujeme ve Vámi požadované úrovni podrobností (top management, procesní inženýr, facility manager/úrdžba, investiční oddělení a další)

Výstupy z vodního auditu jsou neveřejné a veškeré citlivé údaje o podniku jsou obchodním tajemstvím, což řeší Smlouva o Dílo mezi Vaším podnikem a VDT Technology a.s. jako zpracovatelem auditu.

Realizace a dodávky navržených inovativních opatření budeme schopni nabídnout přímo nebo doporučit zhotovitele, díky naší široké partnerské základně.