Ochrana vody a vodní hospodářství – Směrnice EU

Zář 6, 2023 | O VDT

Voda není pouhý běžný obchodní produkt, nýbrž také veřejným statkem a omezený zdrojem, který je třeba chránit a nakládat s ním udržitelným způsobem, a to jak z hlediska kvality, tak z hlediska množství. Na tento zdroj je nicméně kvůli široké škále využití vyvíjen velký tlak ze strany nejrůznějších odvětví. Průmysl, zemědělství, obyvatelstvo a další se všichni spoléhají na dostatečné množství vody pro své činnosti. To zahrnuje zásobování pitnou vodou, zavlažování plodin, provoz průmyslových procesů a výrobu energie. S narůstající populací a hospodářským rozvojem se zvyšuje poptávka po vodě, což přináší rizika pro udržitelnost a dostupnost tohoto důležitého zdroje. Proto jsou ochrana vodních zdrojů a vodní hospodářství otázkami, které překračují národní hranice.

Spolupráce na mezinárodní úrovni, jako je spolupráce v rámci Evropské unie, a využívání moderních technologií jsou klíčové pro udržitelnou správu a ochranu vodních zdrojů a zajištění jejich dostupnosti pro současné i budoucí generace. Rámcová směrnice Evropské unie (EU) o vodě stanoví právní rámec pro ochranu a obnovu vody. Tato směrnice si klade za cíl zajistit udržitelné hospodaření s vodou a ochranu ekosystémů souvisejících s vodou.

Ochrana vody a vodní hospodářství (europa.eu)

Spolu s naším partnerem Siemens se specializujeme na vývoj nadstavbových systémů pro digitalizaci provozu vodárenské infrastruktury. Společně nabízíme pokročilá řešení energetického managementu, optimalizaci provozu úpraven vod anebo satelitního monitorování úniku vody. Díky nim totiž můžeme získávat důležité informace o stavu vodních zdrojů, sledovat kvalitu vody, monitorovat spotřebu a efektivitu využití vody a identifikovat potenciální rizika a příležitosti pro zlepšení.

Zavedení platforem a aplikací, jako jsou COMOSIntergration, WIM WST, MindSphere-InsightsHub, EnergyManagera další, může být klíčové pro dosažení těchto cílů. Tyto technologie nám umožní efektivněji řídit vodní hospodářství a chránit vodní zdroje před neudržitelným vyčerpáváním a znečištěním.

Společně pracujme na ochraně vodních zdrojů a zajištění udržitelného využívání. Díky přijetí technologických inovací a spolupráci přesahující hranice můžeme pozitivně ovlivnit ochranu vody a zabezpečit tento důležitý zdroj pro budoucí generace.

#digitalizace #vodarenstvi #AI #VDTTechnology #digitalizace #vodárenství #Siemens #SiemensPartner #DigitalTwin