Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj je důležitou součástí činnosti. Společnost VDT Technology disponuje zkušeným týmem odborníků, kteří se podílejí rovněž na výzkumných a vývojových projektech, jejichž výstupy poté společnost zavádí do svého portfolia.

7

Tým našich odborníků se zaměřuje na celou řadu oborů, zejména se jedná o experty v oblasti IT infrastruktury napříč průmyslovým a veřejným sektorem, telematiky, dopravních systémů, vodárenství, energetiky a zdravotnictví. V současnosti jsme řešiteli projektů veřejných soutěží a výzev Technologické Agentury ČR (TAČR) programů Trend, Prostředí pro Život a Epsilon.

Jsme partnery PATRIC a. s. (Prague Advanced Technology & Research Innovation Center) a členy Národního Centra Kompetence pokročilých materiálů a efektivních budov – CAMEB (Centre for Advanced Materials and Efficient Buildings), v jehož rámci spolupracujeme na projektu REBUILD.

Výzkumný projekt

Optimalizace návrhu komponent kamerových systémů s využitím informačního modelu stavby

CAMEB (projekt REBUILD) – Ověření způsobu, jakým lze využít informační model stavby (BIM) pro optimalizaci návrhu bezpečnostních systémů, které pro monitorování pohybu osob v objektech nebo jejich chování, využívají extrakci metadat z kamerových systémů.

Cílem společné aktivity je analyzovat postupy, které se používají pro navrhování komponent bezpečnostních systémů ve fázi přípravy, realizace stavby a navrhnout jejich optimalizaci, která by využívala pro návrh data informačního modelu budovy včetně možného přesahu do etapy užívání a správy objektu. Hlavním cílem je ověřit postupy a využití modelu, které povedou k efektivnímu umístění kamerového systému a co největší míře pokrytí prostoru s minimem rušivých elementů, které by mohly vzniknout vlivem nezkoordinovaného návrhu.

Více informací o projektu REBUILD

CENTRUM CAMEB vzniklo v roce 2019 spoluprací ČVUT v Praze, VUT v Brně a dalších dvaceti osmi partnerů – univerzit a zejména soukromých firem. Cílem bylo vytvořit centrum, kde se soustředí znalosti pro inovace ve stavitelství – kromě postupného zdokonalování stávajících technologií, materiálů a procesů chceme v souladu s obecnými průmyslovými trendy také propojovat stavebnictví s ostatními obory, zejména informačními technologiemi, kybernetikou a řízením procesů.

Více informací o centru CAMEB

Výzkumný projekt

Zajištění bezpečnosti prostředků, cest a procesů, automatické metody validace informací

TAČR – V rámci projektu je vyvíjen systém využívající analytického softwaru pro vyhodnocení intenzit a denních variací automobilové a cyklistické dopravy na vybraných důležitých křižovatkách, kde budou rozlišovány jízdní směry, skladba vozidel a dopravní proudy, který bude využit i pro identifikaci mimořádných a krizových situací. Pro detekci na infrastruktuře, včetně měkkých cílů, bude využíván stávající kamerový systém infrastruktury hlavního města Prahy.

Systém bude doplněn automatizovaným systémem poskytování dopravních informací z bezpilotního prostředku, který sám o sobě bude disponovat vyspělými technologiemi detekce na rozpoznávání incidentů. Projekt bude využívat nástrojů procesu Průmysl 4.0, jakými jsou například prvky umělé inteligence a virtuální reality.

Evropská ulice v úseku Dejvická – Veleslavín, je vybrána jako tranzitní komunikace pro ověřování nových funkcí projektu, analýzu chování dopravního proudu s potenciálem budoucího řízení dopravy a jeho přímého ovlivňování při vzniku mimořádných událostí.

Celý projekt má potenciální vazbu na projekt Chytrá Evropská.

Výzkumný projekt

Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

ČVUT – Projekt výzkumu, vývoje a inovací, centrum kompetence PlD: TEO1020036, Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny s využitím IoT platformy.

Cílem tohoto projektu bylo zpracování, analýza a vizualizace dat jednoho teplárenského okruhu Teplárny Strakonice na platformě MindSphere. Dále průběžné vyhodnocování dat z hlediska jejich standardního průběhu s odesíláním varovných hlášek. Podrobnou analýzu dat komparativním způsobem uvnitř celé měřené teplárenské větve v bodech i v časových/výkonových sekvencích dle požadavků.

Výzkumný projekt

Analýza datových výstupů implatabilních přístrojů s využitím platformy IoT

TAČR/Emergency – Cílem tohoto projektu je aplikace sjednocující systémy výrobců implantabilních přístrojů (CIED – z angl. Cardiovascular Implantable Electronic Devices). Aplikace sjednocuje rozdílné rozhraní jednotlivých výrobců do jednotného rozhraní vyvíjené aplikace. Výrobci používají různé systémy a formáty ukládání dat, tyto data budou sjednocena v jedné struktuře, která bude implementována v cloudovém prostředí Mindsphere, kterou bude aplikace automaticky plnit daty z implantabilních přístrojů.

Výzkumný projekt

Využití cloud-computingu a prediktivní analýzy odpadní vody za účelem snížení emisí do vodního ekosystému

TAČR/VŠCHT – Cílem projektu je vytvořit inteligentní algoritmus WaterScan Toolbox pro predikci kvality a kvantity odpadní vody přitékající na čistírnu odpadních vod (ČOV). Predikce těchto dat v řádu hodin umožní navrhnout provozní opatření snižující riziko emise znečištění včetně simulačních scénářů a analýzy rizik na ČOV, popřípadě na odlehčovacích komorách. Vznikající algoritmus využívá cloud-computing a strojové učení. Na základě hloubkové analýzy dostupných dat o odpadní vodě (kvalitativní a kvantitativní data, opakované události tj. dny v týdnu, roční období, chování města atp. spolu s předpovědí srážek) je vytvořena neuronová síť schopná předpovídat vstupující látkové i hydraulické zatížení ČOV. Tato znalost umožní vytvořit databázi scénářů provozních opatření na ČOV, simulovat efekt jejich provedení a tím eliminovat riziko nedodržení emisních limitů do vodních ekosystémů.

V řešitelském týmu spolupracujeme s univerzitami VŠCHT Praha a ČVUT a provozovatelem pražské vodohospodářské infrastruktury, společností PVK a.s.