Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj je důležitou součástí činnosti. Společnost VDT Technology disponuje zkušeným týmem odborníků, kteří se podílejí rovněž na výzkumných a vývojových projektech, jejichž výstupy poté společnost zavádí do svého portfolia.

7

Tým našich odborníků se zaměřuje na celou řadu oborů, zejména se jedná o experty v oblasti IT infrastruktury napříč průmyslovým a veřejným sektorem, telematiky, dopravních systémů, vodárenství, energetiky a zdravotnictví. V současnosti jsme řešiteli projektů veřejných soutěží a výzev Technologické Agentury ČR (TAČR) programů Trend, Prostředí pro Život a Epsilon.

Jsme partnery PATRIC a. s. (Prague Advanced Technology & Research Innovation Center) a členy Národního Centra Kompetence pokročilých materiálů a efektivních budov – CAMEB (Centre for Advanced Materials and Efficient Buildings), v jehož rámci spolupracujeme na projektu REBUILD.

Výzkumný projekt

Analýza návrhu bezpečnostních opatření na základě softwarového modelování pohybu osob

Projekt se zaměřuje na rozvoj služby návrhu bezpečnostních opatření na základě softwarového modelování pohybu osob pro současné a budoucí objekty a prostory spadající do definic měkkých cílů, staveb kategorie III, veřejných prostranství a prostor pro veřejné společenské události. Hlavním výstupem projektu je studie proveditelnosti.​

Projekt se zaměřuje na ověření ekonomické a technické proveditelnosti služby Analýza návrhu bezpečnostních opatření na základě behaviorální simulace pohybu osob.​

Služba cílí na zainteresované strany zejména následujících objektů a prostorů:​

  • Měkké cíle – Podle metodiky Základy ochrany měkkých cílů.​
  • Stavby kategorie III – Podle Vyhlášky o kategorizaci staveb.​
  • Veřejné prostranství – Podle Zákona o obcích.​
  • Prostory pro veřejné společenské události – Podle metodiky Ochrany veřejné společenské události​

Mezi tyto zainteresované strany patří:​

  • Projektové kanceláře – Plánující konkrétní objekty nebo prostory​
  • Provozovatelé/Vlastníci – Konkrétní stavby nebo prostory​
  • Obce a  veřejná správa – Stavby a veřejná prostranství​
  • Pořadatelé veřejných společenských událostí​
  • A další jako investoři nebo pojišťovny​

Výzkumný projekt

Optimalizace návrhu komponent kamerových systémů s využitím informačního modelu stavby

CAMEB (projekt REBUILD) – Ověření způsobu, jakým lze využít informační model stavby (BIM) pro optimalizaci návrhu bezpečnostních systémů, které pro monitorování pohybu osob v objektech nebo jejich chování, využívají extrakci metadat z kamerových systémů.

Cílem společné aktivity je analyzovat postupy, které se používají pro navrhování komponent bezpečnostních systémů ve fázi přípravy, realizace stavby a navrhnout jejich optimalizaci, která by využívala pro návrh data informačního modelu budovy včetně možného přesahu do etapy užívání a správy objektu. Hlavním cílem je ověřit postupy a využití modelu, které povedou k efektivnímu umístění kamerového systému a co největší míře pokrytí prostoru s minimem rušivých elementů, které by mohly vzniknout vlivem nezkoordinovaného návrhu.

Více informací o projektu REBUILD

CENTRUM CAMEB vzniklo v roce 2019 spoluprací ČVUT v Praze, VUT v Brně a dalších dvaceti osmi partnerů – univerzit a zejména soukromých firem. Cílem bylo vytvořit centrum, kde se soustředí znalosti pro inovace ve stavitelství – kromě postupného zdokonalování stávajících technologií, materiálů a procesů chceme v souladu s obecnými průmyslovými trendy také propojovat stavebnictví s ostatními obory, zejména informačními technologiemi, kybernetikou a řízením procesů.

Více informací o centru CAMEB

 

Informace o výsledcích projektu 

V rámci projektu, zaměřeného na optimalizaci návrhu komponent kamerových systémů (CCTV) s využitím informačního modelu stavby (BIM), jsme vytvořili nástroj pro transformaci obrazových záznamů na kalibrační vstupy behaviorálních modelů pohybu osob, který jsme následně ověřili na informačním modelu stavby.

Tento nástroj bude využit v rámci implementace technologie behaviorálních modelů společností VDT Technology při spolupráci s interními nebo externími zpracovateli projektové dokumentace požární bezpečnosti a současně jako přidaná hodnota při těchto projektech zejména u staveb se zvýšeným požárním rizikem (kategorie III dle Vyhlášky č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva).

Výzkumný projekt

Zajištění bezpečnosti prostředků, cest a procesů, automatické metody validace informací

TAČR – V rámci projektu je vyvíjen systém využívající analytického softwaru pro vyhodnocení intenzit a denních variací automobilové a cyklistické dopravy na vybraných důležitých křižovatkách, kde budou rozlišovány jízdní směry, skladba vozidel a dopravní proudy, který bude využit i pro identifikaci mimořádných a krizových situací. Pro detekci na infrastruktuře, včetně měkkých cílů, bude využíván stávající kamerový systém infrastruktury hlavního města Prahy.

Systém bude doplněn automatizovaným systémem poskytování dopravních informací z bezpilotního prostředku, který sám o sobě bude disponovat vyspělými technologiemi detekce na rozpoznávání incidentů. Projekt bude využívat nástrojů procesu Průmysl 4.0, jakými jsou například prvky umělé inteligence a virtuální reality.

Evropská ulice v úseku Dejvická – Veleslavín, je vybrána jako tranzitní komunikace pro ověřování nových funkcí projektu, analýzu chování dopravního proudu s potenciálem budoucího řízení dopravy a jeho přímého ovlivňování při vzniku mimořádných událostí.

Celý projekt má potenciální vazbu na projekt Chytrá Evropská.

Výzkumný projekt

Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny

ČVUT – Projekt výzkumu, vývoje a inovací, centrum kompetence PlD: TEO1020036, Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny s využitím IoT platformy.

Cílem tohoto projektu bylo zpracování, analýza a vizualizace dat jednoho teplárenského okruhu Teplárny Strakonice na platformě MindSphere. Dále průběžné vyhodnocování dat z hlediska jejich standardního průběhu s odesíláním varovných hlášek. Podrobnou analýzu dat komparativním způsobem uvnitř celé měřené teplárenské větve v bodech i v časových/výkonových sekvencích dle požadavků.

Výzkumný projekt

Analýza datových výstupů implatabilních přístrojů s využitím platformy IoT

TAČR/Emergency – Cílem tohoto projektu je aplikace sjednocující systémy výrobců implantabilních přístrojů (CIED – z angl. Cardiovascular Implantable Electronic Devices). Aplikace sjednocuje rozdílné rozhraní jednotlivých výrobců do jednotného rozhraní vyvíjené aplikace. Výrobci používají různé systémy a formáty ukládání dat, tyto data budou sjednocena v jedné struktuře, která bude implementována v cloudovém prostředí Mindsphere, kterou bude aplikace automaticky plnit daty z implantabilních přístrojů.

Výzkumný projekt

Využití cloud-computingu a prediktivní analýzy odpadní vody za účelem snížení emisí do vodního ekosystému

TAČR/VŠCHT – Cílem projektu je vytvořit inteligentní algoritmus WaterScan Toolbox pro predikci kvality a kvantity odpadní vody přitékající na čistírnu odpadních vod (ČOV). Predikce těchto dat v řádu hodin umožní navrhnout provozní opatření snižující riziko emise znečištění včetně simulačních scénářů a analýzy rizik na ČOV, popřípadě na odlehčovacích komorách. Vznikající algoritmus využívá cloud-computing a strojové učení. Na základě hloubkové analýzy dostupných dat o odpadní vodě (kvalitativní a kvantitativní data, opakované události tj. dny v týdnu, roční období, chování města atp. spolu s předpovědí srážek) je vytvořena neuronová síť schopná předpovídat vstupující látkové i hydraulické zatížení ČOV. Tato znalost umožní vytvořit databázi scénářů provozních opatření na ČOV, simulovat efekt jejich provedení a tím eliminovat riziko nedodržení emisních limitů do vodních ekosystémů.

V řešitelském týmu spolupracujeme s univerzitami VŠCHT Praha a ČVUT a provozovatelem pražské vodohospodářské infrastruktury, společností PVK a.s.