Osvědčené postupy pro podporu včasného zavádění sítí 5G a optických sítí v členských státech EU

Dub 15, 2021 | O VDT

Dne 25. března 2021 se členské státy Evropské Unie (dále jen „EU“), v úzké spolupráci s Evropskou Komisí (dále jen „EK“), dohodly na celounijním souboru nástrojů pro připojení podle doporučení o připojení ze dne 18. září 2020. Soubor nástrojů se skládá ze souboru osvědčených postupů, které jsou považovány za efektivní při umožňování a povzbuzování operátorů k zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou.

Osvědčené postupy pomohou provozovatelům sítí snížit náklady na zavedení gigabitového širokopásmového připojení a členským státům přijmout účinný přístup k zajištění včasného a pro investice příznivého přístupu k 5G spektru pro mobilní operátory a další uživatele spektra, a to i pro průmyslové aplikace.

Rychlá implementace sady nástrojů pro propojení umožní členským státům plně využít potenciál nástroje pro obnovu a odolnost. Začátkem března 2021 EK představila sdělení o digitální dekádě, které stanoví cíl propojit všechny evropské domácnosti gigabitovou rychlostí a zajistit pokrytí 5G ve všech obydlených oblastech v EU i na hlavních dopravních trasách. Soubory nástrojů pro připojení budou i nadále hrát zásadní roli, jakmile EU vstoupí do digitálního desetiletí.

Nasazení pevné a mobilní sítě vyžaduje nákladné stavební práce pro pokládání kabelů a síťových prvků a také zdlouhavé a náročné administrativní postupy pro získání potřebných povolení. Sada nástrojů pro připojení obsahuje osvědčené postupy ke snížení těchto nákladů, podpoře přístupu k fyzické infrastruktuře a zjednodušení postupů udělování povolení
k provádění stavebních prací.

V rámci těchto snah Connectivity Toolbox vyzývá ke zvýšení dostupnosti informací o stávající fyzické infrastruktuře, plánovaných stavebních pracích a povolovacích řízeních prostřednictvím jednotných informačních bodů nebo rovnocenných platforem, jakož i k podpoře elektronického zpracování všech postupů při udělování povolení. Členské státy se spíše vyzývají, aby usnadnily instalaci síťových prvků, které jsou zvláště důležité pro 5G, tím, že poskytnou operátorům lepší přístup k veřejné infrastruktuře (podobným způsobem, jaký evropský kodex elektronických komunikací již stanoví pro malé buňky). Sada nástrojů pro připojení navíc obsahuje opatření, díky nimž bude řešení sporů mezi aktéry zapojenými do nasazení v síti transparentnější a efektivnější.  A konečně, sada nástrojů pro připojení vybízí členské státy, aby přijaly iniciativy k omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí a ke zvýšení udržitelnosti sítí.

Při zavádění sítě 5G by operátoři a uživatelé spektra pro průmyslové aplikace měli mít včasný přístup k rádiovému spektru harmonizovanému v EU za proinvestičních podmínek. Členské státy jsou odpovědné za udělování povolení k využívání spektra a měly by zajistit, aby postupy povolování spektra byly včasné a aby podporovaly další investice do sítí 5G. V tomto ohledu se sada nástrojů pro připojení zaměřuje na opatření, která stimulují využívání spektra a zavádění 5G. Sada nástrojů pro připojení navíc podporuje koordinovaná opatření, která podporují bezdrátové připojení pro případy průmyslového použití, včetně přeshraničního rozměru. Sada nástrojů pro připojení dále obsahuje návrhy, aby se členské státy zabývaly obecným veřejným zájmem, konkrétně zvýšením transparentnosti a informací o 5G a ochraně veřejného zdraví.

Členské státy se zavázaly zahájit provádění souboru nástrojů co nejdříve. Dalším krokem by podle časového harmonogramu stanoveného v doporučení o propojení mělo být, aby členské státy do 30. dubna 2021 připravily a sdílely s EK své národní plány provádění souboru nástrojů, které budou včas odpovídat dokončení plánů obnovy a odolnosti členských států.

ZDROJ: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/connectivity-toolbox-member-states-agree-best-practices-boost-timely-deployment-5g-and-fibre