Společná zemědělská politika (dále jen „SZP“) má dlouhou historii využívání družicových nebo leteckých snímků ke kontrole podpory na plochu, na niž v současné době připadá téměř 80 % finančních prostředků, které EU poskytuje na zemědělství a rozvoj venkova. Počínaje březnem 2017 jsou díky družicím Sentinel 1 a 2 programu Copernicus, jejichž vlastníkem je EU, v častých časových rozmezích a bezplatně dostupné snímky s vysokým rozlišením, které by mohly zásadně změnit technologii pozorování Země pro účely monitorování zemědělské činnosti. Od roku 2018 mohou platební agentury využívat údaje družic Sentinel namísto tradičních kontrol, které jsou založeny na inspekcích v terénu. Při auditu bylo zkoumáno, zda Evropská Komise (dále jen „EK“) účinně podporuje co největší uplatňování těchto nových technologií a zda členské státy přijaly vhodná opatření k jejich zavedení.  Jak EK, tak některé členské státy podnikly kroky k tomu, aby se potenciální přínosy nových technologií mohly v co největší míře uvést do praxe. Přechod na kontroly prostřednictvím sledování však vyžaduje výrazné změny systémů IT, specifické zdroje a odborné znalosti. Audit doporučil EK motivovat členské státy k tomu, aby v rámci SZP po roce 2020 uplatňovaly kontroly prostřednictvím sledování jako svůj hlavní systém kontrol.

SZP má dlouhou historii používání leteckých a družicových snímků ke kontrole určité části podpory na plochu. Reforma SZP z roku 1992 umožnila místo inspekcí v terénu využívat družicové snímky. Na základě reformy SZP z roku 2003 měly členské státy vytvořit počítačový zeměpisný informační systém všech zemědělských pozemků. Reformou SZP z roku 2013 se používání tohoto systému evidence půdy (LPIS) a geoprostorové žádosti o podporu (GSAA) stalo povinné, s postupným zaváděním od roku 2015 s cílem zlepšit kontroly žádostí o podporu. Systém LPIS je založen na leteckých a družicových snímcích korigovaných tak, aby se odstranila geometrická zkreslení (tzv. ortorektifikace). Platební agentury používají systém LPIS ke křížovým kontrolám všech žádostí o podporu na plochu, aby tak ověřily, že prostředky vyplácejí pouze na způsobilou zemědělskou půdu a pouze jednou na danou plochu zemědělské půdy.

 Zavedení geoprostorové žádosti o podporu (viz bod 04) umožňuje zemědělcům podat svou žádost o podporu a žádosti o platbu elektronicky, spolu s lokalizačními údaji jimi vykázaných zemědělských pozemků. Informační systémy platebních agentur tak nyní mohou propojit geoprostorové informace se zemědělskými pozemky. EU vlastní družice Sentinel 1 a 2 , které jsou součástí infrastruktury EU pro monitorování Země z vesmíru (program Copernicus) a které od června 2015 poskytují volně dostupné snímky s vysokým rozlišením.

Platební agentury posuzují činnost na pozemcích/v hospodářstvích v průběhu roku na základě nejnovějších údajů z družic Sentinel a informací od zemědělců. Kvůli prostorovému rozlišení nejsou údaje z družic Sentinel vhodné pro měření plochy pozemku. Platební agentury tak měří pozemek v systému LPIS, který používá snímky s vyšším prostorovým rozlišením. Pro účely kontrol prostřednictvím sledování je proto potřeba, aby systém LPIS platebním agenturám poskytoval kvalitní údaje, které jsou přesné z hlediska evidované způsobilé plochy a které se dostatečně často aktualizují.

 

Očekávaný přínos nového monitorovacího přístupu:

  •  Větší soulad s předpisy, pokud se zemědělcům poskytne pomoc s plněním požadavků.
  •  Pokrytí všech zemědělců, snížení administrativní zátěže a lepší nákladová efektivnost
  •  Lepší informace pro řízení zemědělských podniků

 

Celkovým cílem auditu bylo zjištění, zda EK a členské státy přijaly dostatečná opatření, umožňující využít potenciál nových zobrazovacích technologií pro monitorování SZP. Konkrétně bylo posuzováno, zda EK účinně podporuje co největší využívání nových technologií a zda členské státy přijaly vhodná opatření k jejich zavedení. Dále byly hledány příklady osvědčených postupů pro to, jak používat nové technologie k monitorování SZP a objasnit, jaké překážky brání jejich širšímu uplatnění. Posouzení pokroku ve využívání nových zobrazovacích technologií je dnes obzvláště relevantní, protože výsledky našeho auditu by mohly být použity pro SZP po roce 2020. Větší nasazení nových technologií pro monitorování SZP může také ovlivnit budoucí auditní přístup vnitrostátních a unijních kontrolních orgánů.

 Závěrem byla přijata tato hlavní doporučení:

 Doporučení 1 – Prosazovat přístup založený na kontrolách prostřednictvím sledování jako klíčový kontrolní systém platebních agentur.

 Doporučení 2 – Lépe využívat nové technologie pro monitorování environmentálních a klimatických požadavků.

ZDROJ: Úřad pro publikace Evropské unie